Taal wijzigen

ALGEMENE VOORWAARDEN van Topdek B.V.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Topdek B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 83686517, kantoorhoudende aan de Apolloweg 88 te Lelystad.

Artikel 1 Definities

1.1 De in deze Voorwaarden met hoofdletters aangegeven termen hebben de volgende betekenis:

Aanverwante Producten de producten die Topdek aanbiedt om in combinatie met de Profielen

te gebruiken, waaronder de Teakdek Cleaner en de Teakdek Sealer

Artikel een artikel uit deze Voorwaarden
Intellectuele Eigendomsrechten alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke aanverwante rechten in de meest ruime zin, waar dan ook ter wereld, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen (1) auteursrechten,  (2)  modelrechten,  (3)  merkrechten,  (4)

handelsnaamrechten, (5) databankrechten, (6) octrooirechten, (7) bedrijfsgeheimen en knowhow, (8) domeinnamen en (9) rechten uit hoofde van de slaafse nabootsingsleer, waaronder mede begrepen alle bevoegdheden (waaronder in ieder geval begrepen het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging) die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen

Overeenkomst de (koop)overeenkomst tussen Topdek en de Partner omtrent het afnemen van Producten
Partijen Topdek en de Partner samen
Partner de partij waar Topdek een Offerte aan verstrekt en/of een Overeenkomst mee aangaat
Partnerovereen- komst de overeenkomst waarmee een Partner toetreedt tot het netwerk van partners dat gerechtigd is om de Producten van Topdek aan te bieden en te verhandelen
Producten de Profielen en de Aanverwante Producten samen
Profielen het kunststof dek dat een alternatief vormt voor teakhout en dat onder meer geschikt is voor schepen of terrassen
Schriftelijk mededeling per brief of e-mail

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en Partnerovereenkomsten van, door of met Topdek, alsmede op alle (rechts)handelingen die in het kader daarvan worden verricht.

2.2. Als Partijen een Partnerovereenkomst hebben gesloten, dienen deze Voorwaarden ter aanvulling van die overeenkomst.

2.3. Ook de natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect aan Topdek verbonden zijn en die op enige wijze bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn, kunnen een beroep doen op deze Voorwaarden. Deze bepaling vormt een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de aan Topdek verbonden personen.

2.4. Deze Voorwaarden zijn ook op toekomstige aanbiedingen, Offertes, orders en Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Partner.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. De Partner plaatst per keer een bestelling voor het aantal Producten dat hij nodig heeft. Indien Topdek het gewenste aantal Producten kan leveren, stuurt zij een orderbevestiging. Daarin staat ook de verwachte leverdatum vermeld. Door het versturen van de orderbevestiging komt er steeds een afzonderlijke Overeenkomst tot stand tussen Partijen.

3.2. Topdek stelt periodiek de prijzen vast voor haar Producten. In het geval Topdek haar prijzen aanpast (bijvoorbeeld indien er sprake is van prijsstijgingen of indien de Partner afgesproken afnameverplichtingen niet haalt), brengt zij de Partner hier van op de hoogte. Indien deze mededeling niet expliciet een ingangsdatum noemt, geldt als ingangsdatum de datum waarop Topdek de mededeling heeft verzonden.

3.3. Alle door Topdek genoemde prijzen (zoals in de prijslijsten, offertes en opdrachtbevestigingen) zijn in euro’s, exclusief btw, omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege, exclusief transportkosten en exclusief overige kosten die niet uitdrukkelijk door Topdek zijn genoemd.

3.4. Als Topdek de Partner een aanbod doet, kan dit enkel ongewijzigd worden geaccepteerd. Ook als de aanvaarding van de Partner op ondergeschikte punten afwijkt, geldt dit als een verwerping van het aanbod en bindt dit Topdek niet. Dit is alleen anders als Topdek Schriftelijk instemt met de gewijzigde aanvaarding.

3.5. Topdek is gerechtigd om de prijzen voor haar Producten naar eigen inzicht vast te stellen en te wijzigen. Topdek is niet gebonden aan prijzen genoemd in eerdere prijslijsten of Overeenkomsten.

3.6. Als een aanbod of prijslijst van Topdek een (kennelijke) verschrijving, fout of onduidelijkheid bevat, zoals een prijs waarvan de Partner wist of had kunnen weten dat deze niet reëel is, is Topdek gerechtigd het aanbod te herroepen c.q. een Overeenkomst te beëindigen zonder verplicht te zijn tot het vergoeden van enige kosten of schade. Dit artikellid geldt ook als de Partner het aanbod al heeft geaccepteerd.

Artikel 4 Betaling

4.1. De Partner is niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of schuldcompensatie.

4.2. Als de Partner een factuur niet tijdig betaalt dan is de Partner van rechtswege in verzuim. De Partner is in dat geval een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het onbetaalde bedrag per maand dat de Partner in verzuim is, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal gelden, dit alles onverminderd het recht van Topdek het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen en onverminderd de overige aan Topdek toekomende rechten.

4.3. Topdek heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.4. Is de Partner in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tot de betaling van een geldsom, dan komen alle redelijke (juridische) kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Partner. De vergoeding van dergelijke kosten bedraagt ten minste 15% van het gehele openstaande bedrag met in alle gevallen een minimum van € 650.

4.5. Topdek is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten zolang de Partner (om welke reden dan ook) niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan of als Topdek reden heeft om aan te nemen dat de Partner niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, zonder dat Topdek gehouden is tot vergoeding van kosten of schade.

Artikel 5 Levering van de Producten

5.1. Voor Topdek geldende (leverings)termijnen zijn indicatief en zijn niet fataal, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Topdek is bevoegd in gedeelten te leveren.

5.2. Topdek is gerechtigd om wijzigingen door te voeren in haar Producten, ook als er monsters of modellen aan de Partner zijn getoond. De Partner kan hier bezwaar tegen maken als de wijzigingen invloed hebben op de kwaliteit van de Producten. Onder meer is Topdek gerechtigd de afmetingen aan te passen.

5.3. Levering van Producten geschiedt DAP (Incoterms 2020). . De Partner is dan ook aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens het uitladen van de Producten, waaronder (maar niet uitsluitend begrepen) brand- en waterschade, val- en stootschade en diefstal. Topdek kan besluiten op een andere wijze te leveren (waardoor risico-overgang op het moment van die levering plaatsvindt). In dat geval zal zij dit (bijvoorbeeld in een orderbevestiging) aan de Partner meedelen.

Artikel 6 Verhandeling van de Producten door de Partner

6.1. Topdek vervaardigt al haar producten voor de Nederlandse markt en houdt rekening met de Nederlandse wet- en regelgeving en normen, waaronder begrepen de in Nederland geldende Europese normen. Topdek is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan buitenlandse normen of buitenlandse wet- en regelgeving. Indien de Partner de Producten buiten Nederland verkoopt, is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de Producten ook aan de in het betreffende land geldende wet- en regelgeving en normen voldoen. Als bepaalde huidige of toekomstige wet- of regelgeving die van kracht is in het Territorium een negatieve invloed heeft op de verhandeling van de Producten, zal de Partner Topdek hier onmiddellijk – en in geval van toekomstige wet- en regelgeving voordat de wijziging van kracht wordt – van op de hoogte stellen.

6.2. De Partner zal niet in strijd handelen met wet- en regelgeving op het gebied van moderne slavernij, mensenhandel, maatschappelijk verantwoord ondernemen, anti-omkoping en anticorruptie en privacy die van kracht is in Nederland of in het Territorium.

6.3. Als de Partner zelf in strijd handelt met de wet- en regelgeving genoemd ik Artikel 6.2. of vermoedt dat een (potentiële) klant van de Partner dat doet, dan zal de Partner daar onmiddellijk Schriftelijk melding van maken bij Topdek.

6.4. De Partner zal Topdek onmiddellijk Schriftelijk informeren indien een persoon die in het Territorium werkzaam is als ambtenaar werkzaamheden verricht voor de Partner (waaronder als werknemer, manager of opdrachtnemer) of een direct of indirect belang heeft of verkrijgt in de Partner.

6.5. De Partner zal de Producten niet te koop aanbieden of verhandelen op een wijze die een negatieve invloed kan hebben op de reputatie van (de (merk- en handels)namen ‘Topdek’ en ‘Topdek 2G’ van) de Producten.

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1. Topdek spant zich ervoor in dat de Producten de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik of waarvan Topdek Schriftelijk heeft gegarandeerd dat deze aanwezig zijn. Normale slijtage of kwaliteitsvermindering of beschadiging door gebruik kan nooit een grond vormen voor reclame.

7.2. Het is van groot belang dat eventuele gebreken van de Producten zo spoedig mogelijk worden ontdekt, ten aanzien van de Profielen bij voorkeur voordat deze zijn Verwerkt. De Partner dient klachten over gebreken aan de Profielen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 1 week na levering (als omschreven in Artikel 5.3.) Schriftelijk bij Topdek te melden. Eventuele gebreken aan de Aanverwante Producten, alsmede tekorten en verkeerde leveringen, dienen uiterlijk binnen 5 weken na levering Schriftelijk bij Topdek te worden gemeld. Als zich gebreken openbaren aan de Producten die de Partner redelijkerwijs niet voor die termijn bekend konden zijn, dient de Partner gebreken aan de Profielen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week na constatering daarvan, Schriftelijk aan Topdek te melden en gebreken aan de Aanverwante Producten uiterlijk binnen 4 weken na constatering daarvan.

7.3. Als de Partner een gebrek aan de Profielen constateert, zal hij onmiddellijk stoppen met de (verdere) Verwerking daarvan.

7.4. In geval van een klacht zal de Partner het gebrek steeds nauwkeurig omschrijven, voorzien van foto’s. Ook zal de Partner informatie verstrekken aan de hand waarvan Topdek de Producten kan traceren, waaronder begrepen het ordernummer.

7.5. De meeste problemen met de Profielen ontstaan zodra deze worden Verwerkt. De Partner is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke Verwerking en dient daarbij af te gaan op zijn expertise van onder meer de ondergrond, de materialen, eventuele voorbehandeling en Verwerking. Topdek is in geen geval aansprakelijk voor een ondeugdelijke Verwerking van de Profielen. Zodra de Profielen zijn Verwerkt, wordt er gezien het voorgaande van uitgegaan dat eventuele gebreken het gevolg zijn van een ondeugdelijke Verwerking. De bewijslast dat gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van de Profielen zelf en niet het gevolg zijn van de Verwerking, rust bij de Partner. Dit tenzij uit een dwingendrechtelijke bewijslastverdeling anders volgt.

7.6. Slaagt de Partner er voorshands in om het bewijs te leveren als genoemd in Artikel 7.5., kan Topdek een contra-expertise (laten) verrichten. Slaagt Topdek erin tegenbewijs te leveren omtrent de oorzaak van het gebrek, dan is zij alsnog niet aansprakelijk voor (de kosten of schade als gevolg van) het gestelde gebrek.

7.7. Bij melding van een gebrek aan Topdek dient de Partner alle medewerking te verlenen aan Topdek, zodat Topdek onderzoek kan doen naar (de oorzaak van) het gebrek. De betreffende Producten dienen voor Topdek beschikbaar te blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het moment dat het gebrek werd geconstateerd. De Partner heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten die Topdek niet heeft kunnen controleren.

7.8. In het geval een klacht niet voldoet aan hetgeen is bepaald in dit Artikel 7, vervalt ieder recht op reclame en iedere aansprakelijkheid van Topdek.

7.9. In het geval de Profielen reeds zijn Verwerkt zich niet (langer) in de Benelux bevinden op het moment dat de klacht wordt gemeld en Topdek besluit tot het doen van onderzoek, dan kan Topdek van de Partner verlangen dat deze de redelijke reis- en verblijfkosten van Topdek ten behoeve van het onderzoek voldoet.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. De Producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud, waardoor de geleverde zaken eigendom van Topdek blijven totdat de Partner volledig aan al zijn betalingsverplichtingen (uit de betreffende en andere Overeenkomsten) heeft voldaan (waaronder begrepen de prijs van de Producten, verzendkosten, eventuele rente en buitengerechtelijke kosten) van de betreffende Overeenkomst en van alle overige Overeenkomsten.

8.2. De Partner dient de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Topdek te bewaren en deze te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder brand, schade en diefstal.

8.3. Indien een derde beslag legt op Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Topdek rust, dient de Partner Topdek hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen na het moment van kennisneming van het beslag, over te informeren. De Partner dient ten tijde van het beslag de deurwaarder te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Topdek.

8.4. Topdek kan op ieder moment en om haar moverende redenen besluiten om de Producten waar haar eigendomsvoorbehoud op rust, op te (laten) halen bij de Partner. De Partner is verplicht om Topdek te informeren over de locatie waar de Producten zich bevinden en om Topdek of door haar ingeschakelde derden (zoals een deurwaarder) toegang te verlenen tot deze locatie.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Producten en de bijbehorende verpakkingen, etiketten en labels, alsmede op reclamemateriaal, documentatie, rapporten, offertes en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Topdek en haar licentiegevers. De Partner is enkel gerechtigd tot het (niet-exclusieve) gebruik van deze Intellectuele Eigendomsrechten indien dit noodzakelijk is voor het op gebruikelijke wijze adverteren voor en/of het verkopen van de Producten. Er vindt geen overdracht plaats van Intellectuele Eigendomsrechten van Topdek aan de Partner.

9.2. Het is de Partner niet toegestaan om merken, handelsnamen, domeinnamen, Google AdWords of vergelijkbare keywords of social media pagina’s te registreren waar de (handels- en merk)namen ‘Topdek’ en ‘Topdek 2G’ onderdeel van uitmaken.

9.3. De Partner garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Topdek of van derden van wie Topdek een licentie heeft bedongen, deze rechten ongeldig maakt of de eigendom van de rechthebbende en/of het gebruiksrecht van Topdek van deze Intellectuele Eigendomsrechten in gevaar brengt.

9.4. Het is de Partner in geen geval toegestaan enige aanduiding betreffende de Intellectuele Eigendomsrechten van Topdek op de producten of de overige in Artikel 9.1. genoemde zaken te verwijderen.

9.5. Topdek is gerechtigd de (handels- en merk-)naam van de Partner te noemen en diens logo te gebruiken in het kader van de promotie van de Producten en de onderneming van Topdek, waaronder op haar website en social media pagina’s.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Topdek is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen, die haar kunnen worden toegerekend en direct verband houden met (de uitvoering van) een Overeenkomst.

10.2. Iedere plicht tot schadevergoeding van Topdek jegens de Partner, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van – uitsluitend – de directe schade (als omschreven in Artikel 10.5.) en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Topdek wordt uitgekeerd.

10.3. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Topdek niet tot uitkering over mocht gaan, is de eventuele plicht tot schadevergoeding van Topdek beperkt tot maximaal het bedrag dat zij voor de desbetreffende Overeenkomst heeft ontvangen (exclusief btw).

10.4. In geen geval zal de totale vergoeding door Topdek van schade van de Partner meer bedragen dan € 30.000,–, exclusief btw.

10.5. Onder directe schade wordt in deze Voorwaarden uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de Partner moeten maken om de prestatie van Topdek aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten die de Partner heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Voorwaarden; en

c. redelijke kosten die door de Partner zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Partner aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Voorwaarden.

10.6. In geen geval is Topdek aansprakelijk voor eventuele indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze Voorwaarden onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor en kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte schade. Mocht Topdek toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, dan geldt het bepaalde in Artikel 10.1. tot en met 10.4., waarbij de genoemde beperkingen gelden voor het bedrag van de directe of indirecte schade bij elkaar opgeteld.

10.7. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Topdek vervalt door het enkele verloop van 5 maanden nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.

10.8. De Partner dient zich adequaat te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder tegen brand, schade, diefstal en aansprakelijkheid.

10.9. De Partner dient alles in het werk te stellen om kosten en schade te beperken, dit ongeacht de oorzaak daarvan. Topdek is in geen geval gehouden over te gaan tot het vergoeden van kosten of schade die redelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden of die de Partner redelijkerwijs had kunnen verzekeren.

10.10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit hoofdstuk komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Topdek, te bewijzen door de Partner tenzij uit de wettelijk verplichte bewijslastverdeling anders volgt.

10.11. Als de Partner zich niet houdt aan enige bepaling uit deze Voorwaarden, de Partnerovereenkomst of een Overeenkomst en dit leidt tot enige kosten of schade van Topdek, dan is de Partner gehouden deze kosten en schade volledig aan Topdek te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Topdek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Partner noch tot het vergoeden van enige kosten of schade als er sprake is van overmacht. Van overmacht bij Topdek is onder andere sprake in geval van oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, overstroming, waterschade, werkstaking, personeelstekort, bedrijfsbezetting, (maatregelen als gevolg van) pandemieën of epidemieën, beschikbaarheid van grondstoffen of onderdelen, computer- en softwarestoringen, energie-, netwerk- of internetstoringen en cybercriminaliteit (zoals hacking en cyberaanvallen), dit alles zowel in het bedrijf van Topdek als bij derden die relevant zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst (zoals een leverancier). Voorts is sprake van overmacht bij alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Topdek ontstaan.

11.2. Voor zoveel Topdek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit een Overeenkomst is nagekomen, is Topdek gerechtigd om een factuur te sturen voor het reeds nagekomen gedeelte.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Wijzigingen van het bepaalde in deze Voorwaarden of een Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze Schriftelijk zijn vastgelegd en hebben enkel betrekking op de Overeenkomst waarvoor zij zijn besproken en niet (ook) op andere Overeenkomsten.

12.2. In afwijking van Artikel 12.1. is Topdek gerechtigd om de Voorwaarden te wijzigen door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de Partner. De Partner zal met redelijke wijzigingen akkoord gaan. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding of, als geen tijdstip is bericht, op het moment dat de Schriftelijke kennisgeving wordt gedaan.

12.3. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige of onverbindende deel vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden c.q. de Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met het ongeldige of onverbindende gedeelte.

12.4. Als deze Voorwaarden in meer talen verschijnen en er sprake is van strijdigheid tussen taalversies, prevaleert hetgeen is bepaald in de Nederlandse taalversie.

12.5. Alle overeenkomsten tussen Partijen (waaronder de Overeenkomsten) gelden enkel tussen de Partijen zelf. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Partijen. Artikel 6:254 lid 1 BW is daarmee niet van toepassing.

Artikel 13 Rechtskeuze en forumkeuze

13.1. Op deze Voorwaarden en op elke Offerte en Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad is exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij Topdek ervoor kiest een procedure aanhangig te maken bij een rechtbank in een andere plaats (zoals de vestigingsplaats van de Partner).